Luft

FIRMAET

ADVOKATENE VOGT, ENGEBAKKEN OG HAGEN

Bilde av advokatene Velkommen til advokatene Anne Cathrine Vogt, Brit Engebakken og Elisabeth Hagen m.n.a.

Vi har mangeårig bred erfaring og legger vekt på god oppfølging av klientene.

Med effektivitet, hyggelige små lokaler og få ansatte holder vi konkurransedyktige priser.

Vi arbeider innenfor de de fleste rettsområder med hovedvekt på følgende:

Innenfor mange rettsområder har klienten krav på fri rettshjelp dersom inntekten ikke overskrider den inntektsgrense som fastsettes av Justisdepartementet. I alle saker blir muligheten for fri rettshjelp, eventuelt dekning gjennom klientens forsikringsordning, vurdert.

Vår pris er fra kr. 1.875,00 pr. time inkl. mva.

I forbindelse med at tjenesteloven trådte i kraft 28.12.09 ble advokaters opplysningsplikt skjerpet.

Advokat Anne Cathrine Vogt, advokat Brit Engebakken og advokat Elisabeth Hagen har alle yrkestittelen advokat. Tittelen er gitt i Norge. De er alle medlemmer av den norske advokatforening.

Tillatelsen til å drive advokatvirksomhet er gitt dem av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. De har alle obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker profesjonsansvaret.

Advokatene er forsikret for profesjonsansvaret for inntil kr. 5.000.000,00 hver i selskapet AIG Europe. Denne forsikringen gjelder i hele verden med unntak av USA og Canada. Kontaktinformasjon gis av Den norske advokatforening på www.advokatforeningen.no

Det er anledning til å få vurdert om oppdrag utført av advokatene er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis man er misfornøyd med sal√¶rets størrelse. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.

Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplin√¶rutvalg for Buskerud krets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på advokatforeningens hjemmeside: www.advokatforeningen.no