Elisabeth Hagen

Cand. jur. 1983
Erfaring fra departement, politi og domstol Advokatvirksomhet fra 1988.

Elisabeth Hagen har lang erfaring som advokat og bred prosedyreerfaring. Arbeider med straffesaker, både som bistandsadvokat og forsvarer. Er siden 2011 utnevnt som fast bistandsadvokat for Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Siden juni 2013 inntatt på Justisdepartementets liste over advokater med særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring.

Har erfaring fra barnebortføringssaker med tilknytning til ulike land; USA, Bahamas, Russland, England, India, Australia, Polen, Sverige, Tunis og Libya.

Rådgivning til foreldre og ungdom som frykter for bortføring eller å bli forhindret fra å returnere til Norge.

Har som advokat hatt forelesningsoppdrag for Politihøyskolen i Oslo, var medlem i ressursgruppen rundt Røde Kors's prosjekt «Informasjonstelefon mot tvangsgifte Buskerud» og foredragsserie for Sparebank Øst med tema kvinner og økonomi.

Epost: e.hagen@advokatene-i-sentrum.no

Tlf: 93040640